Önümler

 • 50mm gapy çarçuwasy bilen ýekeje gök reňkli gapy

  50mm gapy çarçuwasy bilen ýekeje gök reňkli gapy

  Arassa gapy arassalaýyş ussahanalary, azyk zawodlary, derman önümleri ýaly gysga ýollary talap edýän ýagdaýlar üçin amatlydyr
  zawodlar, barlaghanalar, hassahanalar we iş otaglary. Galvanizli listiň ýüzüne çörek boýag sepilýär, bu bolsa
  hassahanany arassalamak derejesiniň talaplaryna laýyk gelýär. Gapynyň galyndysy bir günde emele gelýär, poslama we çydamly.
  hassahanalarda, derman zawodlarynda, mikroelektronika zawodlarynda, azyk gaýtadan işleýän ussahanalarda we
  barlaghanalar we arassa, arassaçylyk we howa geçirijiligi zerur bolan beýleki ýerler.

 • Poslamaýan polat # 304 Howa duşy geçelgesi wt wolt120V / 60HZ ýa-da 220v / 50HZ

  Poslamaýan polat # 304 Howa duşy geçelgesi wt wolt120V / 60HZ ýa-da 220v / 50HZ

  Laboratoriýa / hassahana / derman öndürýän zawod üçin arassa otag howa duş gutusy

  Pass gutusy, howa arkaly geçýän hapalanmalaryň öňüni almak üçin gözegçilik edilýän gurşaw arkaly materiallary bir tarapdan beýleki tarapa geçirmek üçin ulanylýan arassalaýyş ulgamlarynyň biridir.Adyndan görnüşi ýaly, guty gutusynyň esasy we ýeke-täk işi hapalanma aladasyny ýokarlandyrmazdan materialy bir tarapdan beýleki tarapa geçirmekdir we haýsydyr bir bölejik maddanyň üstünde ýüze çyksa, operasiýa wagtynda süýşýär.Gapy gulplamak mehanizmi, bir gapdalyndaky gapy açyk bolsa, beýleki tarapda gapy ýapyk bolanda, gutujygyň esasy aýratynlygydyr.Arassa otagyň geçmegi, arassa penjire we geçiriji lybas ýaly beýleki atlar bilen meşhurdyr;üstesine-de, azyk, derman we himiýa pudaklarynda mikrobiologiýa barlaghanalarynda giňden ulanylýar.

 • Qualityokary hilli aýna üstü SUS304 dik howa akymy FFU

  Qualityokary hilli aýna üstü SUS304 dik howa akymy FFU

  FFU 10-100000 synpda tozansyz ussahanalar üçin ulanylýaramatlylygytopar dolandyryş ulgamynyň umumy ulanylyşy.

  FFU öndüriji synp optiki, ýarymgeçirijileriň biologiki pudaklary, elektronika, tekiz panelli displeýler we disk diskleri we howanyň hapalanmagyna berk gözegçilik talaplary bolan beýleki ugurlar üçin hem ulanylýar.

 • FFU laminar akym howa tozany üçin göçme arassa stend

  FFU laminar akym howa tozany üçin göçme arassa stend

  Arassa stend tozan däl iş otagy hem diýilýär. Bu iň çalt we iň amatly enjamlaşdyrylan arassa otagdyr. Köp görnüşli klassifikasiýa we kosmos birleşmeleri bar, müşderiniň islegi boýunça dizaýn edilip bilner.

  Esasy gurluşy poslamaýan polat inedördül turbadan ýa-da alýumin garyndy inedördül turbadan ybarat; Howa akymy Fan süzgüç bölümi (FFU) bilen üpjün edilýär; anti-statik perde ýa-da çüýlenen aýna bilen gurşalan; möhürlenen zona ýetmek üçin flanes örtügi bilen, içerki arassalyk 100 ~ 100000-nji klasa ýeter;

 • Qianqin 4 * 2 Arassa otag üçin AC FFU goldaw filtri bölümi OEM / ODM

  Qianqin 4 * 2 Arassa otag üçin AC FFU goldaw filtri bölümi OEM / ODM

  MODEL NOOKQH-570H QH-570B QH-570J QH-1170T L * W * H (MM) (1-nji surat) L * W * H (MM) (2-nji surat) L * W * H (MM) (3-nji surat) L * W * H (MM) (4-nji surat)) Daşarky ululygy 575 * 575 * 250 1175 * 575 * 250 1175 * 575 * 230 1175 * 575 * 277 HEPA SIZE 570 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 Arassaçylyk synpy 100 @ 0.3um (FED CRETERION) Howa göwrümi 550-750m³ / sag 800-1350m³ / sag 800-1350m³ / sag 1000-1800m³ / sag Howanyň tizligi 0.55–1.2m / s ± 20% (Düzülip bilner ) Netijeliligi 99.99% @ 0.3um–99.99999%@0.12um (Meýletin) Neu ...
 • Restoran ammary Trafik swing gapy goşa hereket swing gapy

  Restoran ammary Trafik swing gapy goşa hereket swing gapy

  MODEL NOOKQH-570H QH-570B QH-570J QH-1170T L * W * H (MM) (1-nji surat) L * W * H (MM) (2-nji surat) L * W * H (MM) (3-nji surat) L * W * H (MM) (4-nji surat)) Daşarky ululygy 575 * 575 * 250 1175 * 575 * 250 1175 * 575 * 230 1175 * 575 * 277 HEPA SIZE 570 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 1170 * 570 * 69 Arassaçylyk synpy 100 @ 0.3um (FED CRETERION) Howa göwrümi 550-750m³ / sag 800-1350m³ / sag 800-1350m³ / sag 1000-1800m³ / sag Howanyň tizligi 0.55–1.2m / s ± 20% (Düzülip bilner ) Netijeliligi 99.99% @ 0.3um–99.99999%@0.12um (Meýletin) Neu ...
 • Arassa otag HEPA terminal süzgüji GEL süzgüji bilen howa üpjünçiligi bölümi gutusy

  Arassa otag HEPA terminal süzgüji GEL süzgüji bilen howa üpjünçiligi bölümi gutusy

  Efficiencyokary öndürijilikli howa rozetkasynyň gurluşyna statiki basyş gutusy, diffuzor plastinka, howa giriş flanesi, ýokary netijelilik howa süzgüji, basyş enjamy we boltlar girýär.
  Gurluşyna görä, ýokary netijelilik howa rozetkasyny ýokary eltip bermek we gapdal eltip bermek ýaly böleklere bölüp bolar.
  Gabat gelýän süzgüçleriň iki görnüşi bar: bölümleri bolan adaty süzgüçler we bölümler bolmazdan süzgüçler.
  Olaryň arasynda böleklersiz süzgüçler iki görnüşe bölünýär: gury süzgüçler we suwuk tank süzgüçleri.Gury süzgüçli ýokary öndürijilikli howa rozetkasy esasan ulanylýar.Elektronika pudagynda, doza tank süzgüçiniň ýokary netijelilik howa rozetkasy esasan derman senagatynda ulanylýar.
  Howa rozetkasynyň üstündäki diffuzor üç görnüşe bölünýär: tegelek deşik görnüşi, söýgüli görnüşi we siklon görnüşi.
  Howa girelgesi iki görnüşe bölünýär: howa klapanly we howa klapansyz

 • Galvanizli polat Laminar howa akymy kapot janköýeriniň süzgüç bölümi moduly

  Galvanizli polat Laminar howa akymy kapot janköýeriniň süzgüç bölümi moduly

  Giriş Fan süzgüç birligi (FFU) ýarymgeçiriji, suwuk kristal we ş.m. öndürmek üçin arassa otaga arassa howany üpjün etmek üçin howany arassalaýjy enjamdyr. Gurmak meýdançasy ulgamyň potolok torudyr.Uly arassa otag üçin zerur FFU-nyň sany birnäçe ýüzden birnäçe müňe çenli.FFU-nyň ösüşi düşünjesi 1. Energiýany tygşytlamak bilen işleýän çykdajylary azaltmak;2. Gurluşyk bahasyny we möhletini inçe, ýeňil we ykjam gurluş bilen azaltmak;3. Jemi dizaýn boýunça başlangyç çykdajylary azaltmak ...
 • Ammar üçin ýokary tizlikli PVC plastmassa çalt togalanýan ýapyk gapy

  Ammar üçin ýokary tizlikli PVC plastmassa çalt togalanýan ýapyk gapy

  Aýratynlyklary 1. Germaniýadan getirilen motorly Grand markany kabul ediň, ýokary hilli 2. Motor üçin 3 ýyl kepillik 3. ölçeg müşderiniň islegi boýunça düzüldi 4. sazlanylýan aýlaw tizligi 3-10s 5. arassa otag bilen tozan otagynyň arasynda ulanylýar 6. arkaly howa duşuna gurnap bilersiňiz 7. gapy materialy: senagat mata + PVC 8. gapy çarçuwasy: SS304 poslamaýan polatdan ýasalan önümler Düşündiriş Önümiň ady PVC Speokary tizlikli ýapyk gapy perdesi Galyňlygy: 0.8mm ~ 1.5mm material: PVC Co .. .
 • Zawodyň göni satuw eli gapylary hassahananyň iş otagynyň gapylary

  Zawodyň göni satuw eli gapylary hassahananyň iş otagynyň gapylary

  Önümleriň beýany 1. Material kagyz bal aryny doldurmak.2. Polat örtügi: 1,0mm.3. Gapy material gapy çarçuwasy: örtükli galvanizli polat.4. Penjireler bilen: 400x600mm 5. Iki gapdalyndaky ýapraklaryň tutawaçlary.* Gapynyň göwresi bir bölekde emele gelýär, boşluk ýok, poslama garşy.Önümiň umumy öndürijiligi owadan, owadan görnüşi, tekiz, ýokary güýji, poslama garşylygy, tozan ýygnamagy, tozany ýok, arassalamak aňsat we ş.m., aňsat we çalt gurnamak bilen gowy.* Polat gapy ...
 • Modully arassa otag akylly awtoulag gapdalyndaky gapy howa duşy

  Modully arassa otag akylly awtoulag gapdalyndaky gapy howa duşy

  Önümleriň beýany Modully arassa otag akylly howa duşy şahsy awtomatiki induksiýa gapy ýük howa duşy arassa otag enjamlary AIR DOWER duş otagy, howa duşy gapysy, hammam tozan otagy, üflenýän duş otagy, howa duş kanaly, howa öwüsýän duş otagy.2. Howa duşy otagy, hapalanmagy azaldyp biljek arassa otaga girmek üçin zerur geçelge ...
 • Arassa otag HVAC potolok, howa rozetkasy HEPA süzgüç gutusy

  Arassa otag HVAC potolok, howa rozetkasy HEPA süzgüç gutusy

  Önümiň beýany: 1. Gapy korpusynyň gurluşy - poslamaýan polatdan ýasalan material, ajaýyp ýüz, skide garşy we aşaga çydamly 2. Sürüji enjam - - Motor güýji 220V / 50HZ.Elektrik üpjünçiligi 2.2KW 3. Howpsuzlyk ulgamy: Gapy aýaklaryna howpsuzlyk elektrik gözleri oturdyldy.Gapy açylansoň, adamlar ýa-da harytlar elektron gözlere degenlerinde we gapydan girenlerinde awtomatiki ýokarlanar, togalanýan gapynyň ýykylmagynyň we pyýadalaryň we ulaglaryň urulmagynyň öňüni alar.M ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3