“Arassa in Engineeringenerçilik taslamalarynyň kwotasy” boýunça üçünji hünärmen seminary

Şençzheneniň arassa senagat birleşiginde üstünlikli geçirildi!

"Arassa in Engineeringenerçilik taslamalarynyň kadasy" (mundan beýläk "Norm" diýlip atlandyrylýar) formulasy arassa in engineeringenerçilik taslamalarynyň kwotasyny takyk kesgitlär we arassa tehniki talaplary, zähmet, materiallar, enjamlar we arassa in engineeringenerçiligiň beýleki in engineeringenerçilik bahalaryny görkezer. bu ugry dolduryp, iň dogry we ýerlikli taslamalar.Degişli ülňüleriň boşlugy we çykdajylary dolandyrmakda arassa in engineeringenerçilik taslamalarynyň amaly işleýşini ýokarlandyrmak Şençzheneniň arassa senagat bilen baglanyşykly in engineeringenerçilik gurluşygynyň sagdyn ösmegine netijeli kömek eder.Öňki täsirli seminarlar we baş redaktor toparynyň tagallalary bilen "Kwotanyň" birinji taslamasy taýýarlandy.Cleanurtdaky arassa in engineeringenerçiligiň hakyky ýagdaýyny birleşdirmek, içerki we daşary ýurt standartlaryny we ösen tehniki tejribäni özleşdirmek, kwota tablisasyny gowulandyrmak we "Kwota" düzülişini hasam ösdürmek üçin.Bu proses bilermenler seminaryny täzeden açdy.Bu onlaýn ýygnakda hünärmenler kwotanyň sanawy katalogy, çarçuwasy we arassalaýyş pudagynyň aýratynlygy barada gyzgalaňly pikir alyşdylar.

Birleşigimiziň ýerine ýetiriji sekretary Liang Kun, konferensiýa gatnaşýan hünärmenleri we telekeçileri mähirli garşylady!Geljekde epidemiýa bilen bilelikde ýaşamaly bolmagymyzyň mümkindigini we arassa in engineeringenerçilik jemgyýetiň saglygy epidemiýasynyň öňüni almakda we milli biosfera howpsuzlygynda ornuny tutup biljekdigini aýtdy."Arassa in Engineeringenerçilik taslamalarynyň kadasy" düzmek bilen biologiki arassalygyň kadalaryny we ösüşini öňe sürmek uly ähmiýete eýe.Hünärmenleriň we jemleýji toparyň mugallymlarynyň tagallalaryndan soň "Kwotanyň" birinji taslamasy taýýarlandy, indi kämilleşdirilen hünär kwotalaryny ýygnamagyň wagty geldi.Bu prosesiň dowamynda, hünärmenlerimiziň hersiniň öz wagtynda jogap bermäge işjeň gatnaşyp biljekdigine umyt edýäris.Gözden geçiriş pikirlerinden soň, assosiasiýa sekretariaty bu kwotanyň taýýarlanyşyny we soňraky işini utgaşdyrmak üçin ähli tagallalary eder.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel