Habarlar

 • Hemmäňize salam!

  Hemmäňize salam!

  Kanadada ilkinji arassa otag taslamamyzy ýaňy tamamlandygymyzy paýlaşmak isleýäris.Bu çylşyrymly syýahat boldy, ýöne ähli zerur ülňülere laýyk gelýän iň häzirki zaman arassa otagy üstünlikli taslap, gurandygymyza buýsanýaryn.Biz isledik ...
  Koprak oka
 • Guangdong Qianqin Arassalaýyş Tehnologiýa Co., Limited

  Guangdong Qianqin Arassalaýyş Tehnologiýa Co., Limited

  Operasiýa teatry otagy Laminar howa akymynyň potoloklaryny gurnamak boýunça gollanma rowaýaty: 2600 * 1400 * 5 million derejeli potolok (100 derejeli we 1000 derejeli potolokyň gurnama usuly birmeňzeş) ...
  Koprak oka
 • Awtoulag elektroniki zawodyň arassa otagy üçin material howa duşy

  Awtoulag elektroniki zawodyň arassa otagy üçin material howa duşy

  Häzirki wagtda Meksikaly müşderilerimiz kompaniýamyz tarapyndan öndürilen howa duşyny we ýük duşyny gurýarlar.Bu, Teslanyň Meksikadaky elektrik ulagy öndürýän zawodynyň arassa otagynda ulanylýar.Howa duşynyň uzynlygy 7 metr, ýük duşunyň uzynlygy 3 metr, ikisi hem beýikden ýasalýar.
  Koprak oka
 • Laboratoriýa we arassa otag üçin enjamlarymyz

  Laboratoriýa we arassa otag üçin enjamlarymyz

  Laboratoriýalar we synp otaglary howadaky bölejikleriň zyňyndylaryny azaldýan we bakteriýalaryň we galyndylaryň köpelmeginiň öňüni alýan berk arassaçylyk standartlaryna laýyk gelmelidir.Bu şertlerde howa bilen işleýän enjamlar we önümçilik enjamlary ýaly gaty, tekiz ýerüsti bezegler we enjamlar bolmagy adaty zat.C ...
  Koprak oka
 • Arassa otag howa duşy bilen tanyşdyrmak: Dolandyryş şertleri üçin hökmany bolmaly

  Arassa otag howa duşy bilen tanyşdyrmak: Dolandyryş şertleri üçin hökmany bolmaly

  Arassa otag howa duşy bilen tanyşdyrmak: Dolandyryş gurşawy üçin hökmany şertler Howanyň hili iň möhüm ähmiýete eýe bolan pudaklarda arassa otagly howa duşy möhüm guraldyr.Bu bölümler howadaky bar bolan hapalary we a girýän adamlaryň eşiklerini izolirlemek we ýok etmek üçin niýetlenendir.
  Koprak oka
 • Janköýer süzgüç bölümi: Arassa otag gurşawy üçin möhüm komponent

  Janköýer süzgüç bölümi: Arassa otag gurşawy üçin möhüm komponent

  Funksiýa Janköýer süzgüç birligi (FFU) arassa otag gurşawynyň möhüm bölegi.Esasy wezipesi, arassa otagyň içindäki howanyň tozandan, hapalaýjylardan we önümiň hiline zyýan berip biljek beýleki howa bölejiklerinden erkin bolmagyny üpjün etmekdir ...
  Koprak oka
 • Derman arassa otaglarynyň talaplary we gurnamalary

  Derman arassa otaglarynyň talaplary we gurnamalary

  Arassa otaglar derman senagaty üçin möhüm böleklerdir.Dermanlary ýokary derejede takyklyk bilen öndürmek, düzmek, gaplamak we synagdan geçirmek üçin steril gurşaw üpjün edýär.Bu blogyň maksady, derman önümleriniň aýratynlyklary we gurnama prosesi barada pikir alyşmak ...
  Koprak oka
 • ses howa duşy sim diagrammasy (standart dolandyryş)

  ses howa duşy sim diagrammasy (standart dolandyryş)

  Garnituralar sim geçiriji görkezmeler I. Gysgaça syn Howa duşyny awtomatiki dolandyryş ulgamy esasan howa duşyny, ýük duşyny we howa duşy kanalyny awtomatiki dolandyrmak üçin ulanylýar.Içki we daşarky gapylaryň gulplanmagyny we gulpuny awtomatiki durmuşa geçirip bilermi?yşyklandyryş başlamak we durmak;awtomatiki i ...
  Koprak oka
 • Laminar potolok seriýasyny gurmak boýunça görkezmeler

  Laminar potolok seriýasyny gurmak boýunça görkezmeler

  Rowaýat: 2600 * 1400 * 5 million derejeli potoloklar (100 derejeli we 1000 derejeli potoloklar şol bir görnüşde oturdylýar) Abstrakt: Sahypa bilen birleşip, bu makala kompaniýamyzyň laminar akym potolok gurnama spesifikasiýasy barada jikme-jik maglumat berýär.Açar sözler: sahypa;laminar akym potolok;gurnama inst ...
  Koprak oka
 • Derman arassa otagy Hepa süzgüç gutusy Howa rozetkasyny gurmak prosesi ädimleri

  Derman arassa otagy Hepa süzgüç gutusy Howa rozetkasyny gurmak prosesi ädimleri

  Köne Belarus müşderileriniň bizi ygtybarly hyzmatdaş hökmünde saýlamagyny dowam etdirýändiklerine örän şat.2022-nji ýylyň oktýabr aýynda olar üçin öndürilen 120 sany aýrylan HEPA BOX kompaniýasyna üstünlikli geldi.Bu buýrugyň dizaýny aýrylýan çalyşma süzgüçini kabul edýär.Müşderiler ...
  Koprak oka
 • GMP arassa otagynda gapylaryň we penjireleriň howa dizaýny

  GMP arassa otagynda gapylaryň we penjireleriň howa dizaýny

  GMP arassa otagy önüm öndürmegiň özenidir we önümiň hiline gönüden-göni täsir edýär.Umuman aýdanyňda, GMP arassa otagynyň dizaýny, gurluşygy we işleýşi daş-töwerekdäki gurşawyň arassa otagyň içki giňişligine edýän täsirini we basyşyny azaltmalydyr ...
  Koprak oka
 • farmasewtiki ýöriteleşdirilen dinamiki geçiş gutusy

  farmasewtiki ýöriteleşdirilen dinamiki geçiş gutusy

  Malaýziýadaky iri derman öndürýän zawodyň laminar akym geçiriş penjiresiniň, dinamiki geçiş gutusynyň) önümçiligini amala aşyrandygy üçin kompaniýamyzy gutlaýarys.Kompaniýanyň içerki synagy müşderi tarapyndan tassyklanandan soň, üstünlikli iberildi.Againene-de t ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3