ISO 5 GMP Laminar akym dinamiki geçiş gutusy

Gysga düşündiriş:

“Qianqin” laminar akym dinamiki geçiş gutusy esasan biologiki arassa ýerlerde, esasy ulanylýan ýerler hökmünde ulanylýar: Bio derman serişdeleri, ylmy gözleg bölümleri, kesellere gözegçilik merkezleri, iri hassahanalar, uniwersitet ylmy gözlegleri, biologiki arassalyk we dürli arassa ýerler goýmalary.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Esasy öndürijilik talaplary

gutujy gutu3

1. Laminar akym gutusynda arassaçylyk talaplary: B synpy;

2. Içki we daşarky goşa gatlakly gabyklar, üznüksiz baglanyşygy üpjün etmek üçin içerki ýaýlar bilen bejerilýär;

3. Laminar akym dizaýny kabul edilýär, howa akymynyň ugry ýokarky we aşaky gaýdyp geliş tertibini kabul edýär, aşagy bolsa 304 poslamaýan polatdan sowuk rulonyň plastinka dizaýnyny kabul edýär we gapyrgalary güýçlendirýär;

4. Süzgüç: G4 esasy süzgüç üçin, H14 bolsa ýokary netijelilik süzgüji üçin ulanylýar;

5. Windeliň tizligi: efficiencyokary öndürijilikli süzgüçden geçenden soň, çykýan ýeliň tizligi 0.38-0.57m / s-de dolandyrylýar (ýokary öndürijilikli howa akymynyň aşagyndaky 150 mm-den synag edilýär);

6. Differensial basyş funksiýasy: süzgüçiň diferensial basyşyny görkeziň (ýokary netijelilik aralygy 0-500Pa / orta netijelilik 0-250Pa), takyklygy ± 5Pa;

7. Dolandyryş funksiýasy: gurnalan elektron gapy gulpy bilen enjamlaşdyrylan janköýeriň başlamak / durmak düwmesi;ultramelewşe çyrany sazlaň, aýratyn wyklýuçatel dizaýn ediň, iki gapy ýapylanda ultramelewşe çyrasy işlemeli;yşyklandyryşy sazlaň, aýratyn wyklýuçatel düzüň;

8. efficiencyokary öndürijilikli süzgüç abatlamak we süzgüç çalyşmak üçin amatly ýokarky gutudan aýratyn aýrylyp we gurlup bilner;

9. Janköýeriň hyzmaty üçin geçiriş penjiresiniň aşaky böleginde gözleg porty goýulýar;

10. Sesi: geçiriş penjiresiniň kadaly işlemegi wagtynda ses <65db;

11. Howanyň täsirli paýlanyş plastinkasy: 304 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka.

Önümiň parametrleri

No.ok.

Haryt

Spesifikasiýa

1

Haryt belgisi

QH-DPB600

2

Material

SS304 ýa-da poroşok örtük polat

3

SS galyňlygy

1,2 mm

4

Standartiçerkiölçegi

600 * 600 * 600mm, özleşdirilen

5

HEPA süzgüji

GEL görnüşi, H14,99.997% netijeliligi

6

Şowhun

≤60dB

7

Arassaçylyk

100-nji synp

8

Howanyň tizligi

.40.4m / s

9

Öz-özüňi arassalamak wagty

Düzülip bilinýän, 0-99min

10

Sterilizasiýa wagty

Düzülip bilinýän, 0-99min

11

Elektrik üpjünçiligi

220V ± 10%, 50Hzýa-da 120V / 60HZ

Müşderiler standart ölçeglerimizi saýlap bilerler ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip bileris, sebäbi on ýyldan gowrak hünärmen dizaýn toparymyz bar.

guty4
gutujy gutu 5
ISO 5 GMP Laminar akym dinamik1

Jikme-jiklikler görkezilýär

gutu 7
guty 6
guty11

Önümler plastinka ussahanasy we süzgüç ussahanasy, täze zawodymyz 20000 inedördül metrden gowrak, öndürijilik ukybymyzy we gowşuryş wagtymyzy doly gowulandyrýar.

gutujy gutu9

“Qianqin” önümleriniň kepilligi:

Enjamlarymyz, sarp edilýän bölekleri we esbaplary hasaba almazdan 1 ýyl kepillik.

Equipmenthli enjamlar ähli synag proseduralaryny resminama berýän hasabat bilen doly ulanylyş gollanmasy bilen iberilýär.

Goşmaça IO / OQ / GMP resminamasy isleg boýunça elýeterlidir.

Belli kepillik maglumatlary ýa-da resminama haýyşy üçin satuw wekilimiz bilen habarlaşyň.

Sarp edilýän bölekleriň suraty:

1: Öňünden süzgüç: her 6 aýda her biri çalşylmaly, ýöne üç gezek täzelenip bilmeýär.

2: HEPA howa süzgüji: her ýarym ýylda bir çalyşmaly.

Adaty eksport gaplamasy:

Uzaldylan film tutuş kabineti baglady,

Içindäki köpük,

Faner gapagy gaty berk

Standardewropanyň standart aşaky gapagy

Bu önümi eýýäm Orta, Amerika, Europeewropa we Demirgazyk Amerika eksport etdik.

gutu 10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň