Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Mende nusgalar bolup bilermi?

J: Hawa, elbetde.

S: Funksiýany üýtgedip ýa-da meniň üçin keşbi üýtgedip bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde, bize jikme-jik spesifikasiýa ýa-da surat çekip bilseňiz.

S: Öz dizaýn bukjamyzy ulanyp bilerinmi?

J: Hawa, ululygy, reňki, nyşany we önümiň gaplama stili özleşdirildi.

S: MOQ näme?

J: Adatça, 10 toplum / element.Şeýle hem, QTY MOQ-dan az bolan islendik synag buýrugyny mähirli garşylaýarys.Synag tabşyrygy bar bolsa, maňa aýdyp bilersiňiz.

S: Gowşuryş wagtyňyz haçan?

J: Adatça, köpçülikleýin önümçilik üçin 10-15 günüň içinde bar bolan nusgalar üçin 1-5 iş güni.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?