Biz hakda

Guangdong Çiankin

Arassalaýyş Tehnologiýa Co., Ltd.

2011-nji ýyldan bäri arassa otag howa hil ulgamynyň çözgüdine we arassa otag önümleriniň dizaýnyna we ösüşine üns beriň

Guangdong Qianqin arassalaýyş tehnologiýasy.2011-nji ýylda döredildi, biz howany arassalamak tehnologiýasy amaly çözgüdi üpjün ediji we howa ulgamynyň çözgüdi bilen arassa otag terminaly bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.
10 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, Qianqin arassa otag önümlerini öndürmekde Hytaýyň öňdebaryjy we dünýä belli öndürijisine öwrüldi.Qianokary hilli arassalaýyş enjamlaryny öndürmek pudagynda Qianqin öňdebaryjy tehnologiýasyny we marka artykmaçlyklaryny döretdi.Esasanam Surat-elektronika, ýarymgeçiriji, suwuk kristal, azyk, dermanhana we hassahanalar pudagynda biz eýýäm Amerikadan, Europeewropadan, Aziýadan, Eastakyn Gündogardan we başga-da köp müşderiniň ygtybarly hyzmatdaşy bolýarys.

takmynan_us26

Biz näme edýäris

Qianqin, gözleg we gözleg, ffu, howany dezinfeksiýa maşyny, hepa gutusy, ffu we arassa otag önümleri çözgütleri öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Önüm çyzgysy, ýöriteleşdirilen fan süzgüç birligi (FFU), arassa otag terminaly gutusy, covid-19 üçin howa sterilizatory ýaly 100-den gowrak modeli öz içine alýar.
Programmalarda LCD, çipler, iýmit, iýmitleniş, saglygy goraýyş we beýleki köp sanly pudak ýaly ISO arassa otagy bar.Birnäçe önüm we tehnologiýa milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE we FDA tassyklamasyna eýe boldy.

abput_us 40
takmynan_us_9
2011-nji ARYL ÜÇIN
+
NOOK.IŞLER
Zawod gurluşygy
SATYLAR 2021-nji ýylda

Täze zawod

Geçen onýyllyklaryň dowamynda öndürijilik ukybymyzy we hyzmat müşderilerimizi gowy görmek üçin, 10,000 inedördül metrden gowrak täze zawodymyza göçdük, Önümçilige ýeten wagtyňyz size hakyky wagtda önümçilik maglumatlary yzarlamak ukybyny hem döredýär, real- wagtyň üýtgemegi, real wagt gözegçiligi, önümiň hilini we gowşuryş wagtyny gowulaşdyrmak bilen, adamyň gatyşmagyny kem-kemden azaldyň, has amatly dolandyryşy getiriň.

Geljege umyt baglap, Qianqin öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiýa innowasiýalaryny, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny yzygiderli güýçlendirer we arassa otag çözgütleriniň lideri bolmagy maksat edinýär.